Biuro Rachunkowe Partner
Biuro Rachunkowe Partner
ul. Kilińskiego 29, 
27-400 Ostrowiec Św. 
Nasze biuro ułatwia i pomaga przedsiębiorcom w prowadzeniu działalności. Zapraszamy do współpracy.
 
Jesteś właścicielem tej firmy, chcesz dodać Twój numer telefonu, adres e-mail czy stronę internetową?? Kliknij TUTAJ 
 
Księgi handlowe
opracowanie polityki rachunkowości
sporządzenie zakładowego planu kont
prowadzenie rejestrów zakupów i sprzedaży dla celów podatku od towarów i usług - VAT
przygotowanie miesięcznych/kwartalnych deklaracji podatkowych VAT
ustalenie zaliczek na potrzeby podatku dochodowego (CIT)
ustalenie wyniku finansowego za dowolny okres
prowadzenie kont rozrachunkowych
prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wraz z okresowym naliczaniem amortyzacji
przygotowanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy oraz rocznych deklaracji CIT
sporządzanie bilansów oraz rachunków zysków i strat
wycena aktywów i pasywów
sporządzanie okresowych opracowań i sprawozdań dla potrzeb GUS i NBP
konsultacje w trakcie współpracy
 
Kadry i płace
przygotowanie dokumentów dotyczących stosunku pracy
prowadzenie akt osobowych pracowników
rejestracja podmiotu oraz jego pracowników w ZUS
obliczanie wynagrodzeń oraz zasiłków wypłacanych przez ZUS
sporządzanie list płac
prowadzenie kart wynagrodzeń
sporządzanie zaświadczeń dla pracowników
sporządzanie i przekazywanie drogą elektroniczną deklaracji ZUS
sporządzanie deklaracji podatkowych i ZUS oraz rozliczeń rocznych pracowników
rozliczanie umów cywilno-prawnych
pomoc w trakcie kontroli z ZUS oraz Urzędu Skarbowego
konsultacje w trakcie współpracy